Vedtægter

Senest revideret på ordinær generalforsamling, d. 24/4 – 2019

§ 1: Navn og hjemsted

Navn på foreningen er Teknologiskolen. Foreningen har hjemsted i Odense.

§ 2: Formål:

Foreningens formål er at skabe interesse for og udbrede viden omkring teknologi for børn/unge og voksne.

§ 3: Medlemskab

Som medlemmer optages:

§3.1: Alle, der er interesseret i foreningen. For deltagere under 18 år er det forældre eller værge, der tegner indmeldelsen.

$3.2: Alle interesserede er velkommen til at indtræde som frivillige.

Man har lov til at deltage 1 gang uden påkrævet medlemskab.

§ 4: Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamlingen. Kontingentet opkræves halvårligt. Kontingent opkræves ikke af bestyrelsesmedlemmer uanset alder, ligesom støttemedlemmer heller ikke betaler kontingent.

Er et medlem i kontingentrestance betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen, hvis forfalden kontingent ikke er betalt efter en rykker.

§ 5: Stemmeret

Stemmeret har foreningens frivillige samt betalende medlemmer i den forgangne sæson. Hvert medlem har en stemme. For børn under 12 år er én forældre pr. barn stemmeberettigede.

§ 6: Eksklusion

Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen. En begrundet beslutning om eksklusion træffes af en enig bestyrelse. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan sagen belyses på førstkommende ordinære generalforsamling. Dette skal ske på det ekskluderede medlems eget initiativ.

§ 7: Generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen. Generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april. Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel, pr. mail til medlemmerne samt via opslag på foreningens hjemmeside. Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen sker som udgangspunkt ved håndsoprækning, men kan hvis det ønskes af et medlem ske anonymt.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Beretning ved formand.
  • Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
  • Budget fremlægges for det kommende år.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af suppleanter.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

§ 8: Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen skønner det påkrævet eller hvis minimum 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Ønsket skal fremsendes skriftligt til formanden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger efter et skriftligt ønske herom er fremsendt til formanden. Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 9: Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer hvoraf højst et medlem er under 18 år. Alle vælges for 2 år. Bestyrelsen konstitueres af de valgte personer. Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer samt et menigt medlem. Alle poster gælder frem til næste generalforsamling. Alle over 12 år er valgbare til bestyrelsen. Suppleanter samt revisor vælges for 1 år.

§ 10: Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægter kan ske på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Hvis et medlem ønsker vedtægtsændringer, skal disse indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Vedtægtsændringen gælder øjeblikkeligt ved vedtagelse.

§ 11: Økonomi

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 12: Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen samt medlemmer hæfter kun for sine forpligtelser, med den i foreningen til enhver tid hørende formue.

§ 13: Opløsning

Forslag om foreningens opløsning skal vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to efter hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. På den sidste generalforsamling må der kun være dette ene punkt på dagsordenen.

Ved opløsning skal foreningens formue samt aktiver tilfalde almennyttige eller velgørende formål.

§ 14: Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden. Udmeldelse sker pr. dags dato for modtagelse af udmeldelse. Ved udmeldelse refunderes kontingent ikke.